GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH: TUỶ SỐNG VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN

Bài viết trình bày giải phẫu chức năng tuỷ sống: đại thể cắt ngang tuỷ sống, các đường truyền và các hội chứng tuỷ sống

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này