TỔN THƯƠNG SỤN CHÊM KHỚP GỐI: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Cập nhật lần cuối vào 04/11/2021

ĐẠI CƯƠNG

Định nghĩa

Tổn thương sụn chêm xảy ra khi tính toàn vẹn cấu trúc của nó bị tổn hại và các sụn tạo nên sụn chêm bị rách, vỡ, nứt, vỡ hoặc tách ra.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này