QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI: TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Cập nhật lần cuối vào 05/12/2021Vị thành niên (10 – 20 tuổi) là thời kỳ chuyển tiếp giữa trẻ em và trưởng thành bao gồm sự phát triển về sinh học, nhận thức, đạo đức, tâm lý -xã hội.

Đọc tiếp

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI. CÁC THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN

Bài viết trình bày tổng quan các thuyết về sự phát triển của con người về tâm lý, nhận thức, xã hội, hành vi …

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này